Disclaimer

Personen die informatie opvragen op de websites van Galaxus verklaren dat zij akkoord gaan met de volgende voorwaarden. Eventuele bijzondere overeenkomsten betreffende afzonderlijke diensten of producten van Galaxus, gelden in aanvulling op deze disclaimer. Als dienstverlener is Galaxus verantwoordelijk voor de eigen informatie die Galaxus voor gebruik ter beschikking stelt, overeenkomstig de algemene wetgeving (§ 7 (1) van de Duitse Telemediawet (TMG)). Galaxus is niet verplicht om de informatie, die zij doorgeeft of opslaat, te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op illegale activiteiten wijzen.

Geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en juistheid van de inhoud

De op de website gepubliceerde informatie wordt door Galaxus uitsluitend voor persoonlijk gebruik en ter informatie verstrekt; zij kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Galaxus spant zich door middel van voortdurende controles en technische monitoring in om ervoor te zorgen dat alle informatie op de website correct, volledig en actueel is. Ondanks alle controles is het echter altijd mogelijk dat bepaalde gegevens onjuist zijn. Galaxus aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid (noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend) voor de nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van de op de Galaxus-website gepubliceerde informatie, zelfs niet indien de nodige zorg is besteed aan het verzamelen ervan uit betrouwbaar geachte bronnen.

Gebruik van de Galaxus-websites

Galaxus stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Galaxus-website te allen tijde functioneel en toegankelijk is. Niettemin kunnen nieuwe installaties, de uitvoering van diensten of storingen ertoe leiden dat onze website ontoegankelijk is of slechts beperkt werkt. Galaxus zal haar uiterste best doen om dergelijke beperkingen tot een minimum te reduceren, maar er wordt geen garantie gegeven voor de onbeperkte toegankelijkheid en functionaliteit van de website en de aangeboden diensten.

Auteursrechten

De volledige inhoud (ontwerp, tekst, grafieken, etc.) van de Galaxus-website wordt beschermd door het auteursrecht. De afzonderlijke elementen van de website behoren uitsluitend toe aan de websitebeheerder Galaxus. Afzonderlijke pagina's en/of onderdelen van de Galaxus-website mogen alleen worden opgeslagen of afgedrukt als de bron volledig wordt vermeld. Door software of andere gegevens op de website van Galaxus op te slaan of anderszins te reproduceren, worden de toepasselijke gebruiksvoorwaarden geacht te zijn aanvaard. Alle gebruiksrechten blijven bij Galaxus berusten. De (volledige of gedeeltelijke) reproductie, verzending (elektronisch of via andere middelen), wijziging, koppeling of gebruik van de Galaxus-website is alleen toegestaan met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Galaxus.

Bovendien is het gebruik van hulpmiddelen die systematisch en automatisch de inhoud van de Galaxus-website ophalen, indexeren en/of overdragen (bv. zogenaamde spiders, crawlers en andere geautomatiseerde hulpmiddelen) verboden. Galaxus behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om actie te ondernemen tegen degene die handelt in strijd met dit verbod, met name het recht om schadevergoeding te eisen.

 

Gekoppelde websites (links)

Sommige links op de Galaxus-website leiden naar websites van derden. Deze vallen volledig buiten de controle van Galaxus, waardoor Galaxus geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud van dergelijke websites of voor daarop voorkomende aanbiedingen en (dienst)prestaties.

Aansprakelijkheidsbeperking

Galaxus is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig handelen door Galaxus of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van Galaxus. Bovendien is Galaxus ook aansprakelijk voor nalatig handelen voor zover dit betrekking heeft op een wezenlijke contractuele verplichting, d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarbij de klant op de nakoming vertrouwt en mag vertrouwen. De schadevergoeding wegens schending van een wezenlijke contractuele verplichting is beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Galaxus uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van Galaxus is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van lichamelijk letsel, aantasting van de gezondheid en het leven, in geval van gebreken na toezegging van een gegarandeerde kwaliteit van het betreffende product of in geval van opzettelijk verzwegen gebreken. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid (“Produkthaftungsgesetz”) blijft onverlet.

Galaxus garandeert niet dat de individuele onderdelen van haar website foutloos zullen functioneren en wijst, behoudens eigen schuld dat onder de bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen valt, elke aansprakelijkheid af voor manipulatie van het computersysteem van de internetgebruiker door onbevoegden. Galaxus wijst uitdrukkelijk op het risico van virussen en de mogelijkheid van gerichte hackeraanvallen. Voor de bestrijding van virussen wordt het gebruik van actuele browserversies en de installatie van voortdurend bijgewerkte antivirussoftware aanbevolen. In principe mogen e-mails van onbekende herkomst en onverwachte bijlagen bij een e-mail niet worden geopend.