Algemene voorwaarden

Stand: Maart 2024

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die via de online shop www.galaxus.nl (hierna: "Online Shop") worden verricht. Deze Algemene Voorwaarden  maken dus integraal deel uit van alle contracten die Galaxus Deutschland GmbH (hierna: "Galaxus ") met de klant sluit voor de door haar aangeboden levering of dienst. Eventuele voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze Algemene Voorwaarden  worden niet erkend.

Galaxus behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De versie van deze Algemene Voorwaarden die van kracht is op het moment van de bestelling is in elk geval van toepassing.

2. Weergave van de producten en diensten in de Online Shop

De weergave en beschrijving van producten en diensten in de Online Shop, zijn uitsluitend gericht op klanten met een afleveradres in Nederland. De weergave en beschrijving van louter digitale producten en diensten, zijn uitsluitend gericht op klanten die in Nederland woonachtig zijn. Het opgeven van een factuuradres buiten Nederland is wel mogelijk. Klanten met een afleveradres of woonplaats in andere lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland of Liechtenstein kunnen uitsluitend bestellen via de betreffende landspecifieke site van Galaxus of Digitec Galaxus AG, waarvan het gebruik is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen. Galaxus biedt geen BTW-teruggave voor goederen die zelfstandig naar derde landen worden verzonden.

De weergaven en beschrijvingen zijn geldig zolang het product via de zoekmachine in de Online Shop kan worden gevonden en/of de voorraad strekt.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

Door het plaatsen van een bestelling via de winkelwagen van de Online Shop, doet de klant aan Galaxus een aanbod tot aankoop van de inhoud van de winkelwagen. De ontvangst van de bestelling wordt bevestigd door een automatische e-mail van Galaxus aan de klant (bestelbevestiging). Deze bestelbevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod van de klant in, maar bevestigt enkel de ontvangst en de verdere verwerking van het aanbod door Galaxus.

De overeenkomst tussen Galaxus en de klant komt tot stand met de verzendbevestiging van de goederen. Indien, in uitzonderlijke gevallen, geen verzendbevestiging wordt ontvangen, komt de overeenkomst uiterlijk tot stand bij ontvangst van de goederen door de klant. Indien goederen uit een bestelling van een klant apart worden verzonden, komt met elke verzendbevestiging of met de respectievelijke ontvangst van de betreffende goederen een koopovereenkomst tussen Galaxus en de klant tot stand. Galaxus is gerechtigd tot het doen van dergelijke deelleveringen, tenzij deze een onredelijk nadeel voor de klant opleveren.

Onverminderd het herroepingsrecht volgens artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, kan de klant zijn bestelling op elk ogenblik vóór de ontvangst van de verzendbevestiging kosteloos annuleren.

Voor alle bestellingen van producten waarvoor een wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar geldt (met name alcohol- en tabaksproducten), bevestigt de klant door het plaatsen van de bestelling dat hij zich aan deze wettelijke bepaling houdt.

Bestellingen in hoeveelheden die niet gebruikelijk zijn in het huishouden, kunnen zonder opgave van reden door Galaxus worden geweigerd.

4. Herroepingsrecht van de consument

Klanten die als consument in de zin van § 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) een bestelling plaatsen bij Galaxus, hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten overeenkomstig de onderstaande artikelen 4.1 tot 4.3. De artikelen 4.1 tot 4.3 zijn niet van toepassing op klanten die ondernemers zijn in de zin van § 14 BGB.

4.1 Herroeping van de bestelling

Voorwaarden voor herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt

  1. veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen;
  2. indien u in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen; en
  3. indien de levering van een zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste deelzending of het laatste onderdeel in ontvangst heeft genomen.

 

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons:

Galaxus Deutschland GmbH
Schützenstraße 5
22761 Hamburg, Duitsland

 +49 (0)40 334 614 747
galaxus@galaxus. nl

via een duidelijke verklaring (bijv. via brief, per post of via e-mail) te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is.

U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke verklaring op onze website www.galaxus.nl (in uw individuele klantenaccount of het modelformulier voor herroeping via pdf-download) elektronisch invullen en opsturen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

De herroeping is tijdig indien u de herroepingsverklaring hebt verstuurd vóór afloop van de herroepingstermijn.

4.2 Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de melding van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen. In geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld, maar in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis heeft gesteld, aan Galaxus Deutschland GmbH, Hans-Günther-Sohl-Straße 2-4, 47807 Krefeld, terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de aard, de kenmerken en de werking van de goederen.

4.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet bij overeenkomsten:

  • betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden;
  • betreffende de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel wordt overschreden;
  • betreffende de levering van verzegelde goederen die met het oog op gezondheid en hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd;
  • betreffende de levering van goederen indien deze na levering gezien de aard van de goederen onscheidbaar met andere goederen zijn vermengd;
  • betreffende de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs ten tijde van de koopovereenkomst is vastgesteld, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden en waarvan de dagwaarde afhankelijk is van marktfluctuaties waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • betreffende de levering van geluids- of beeldopnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking indien deze verzegeling na de levering is verwijderd;
  • betreffende de levering van dagbladen, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

 

4.4 Vrijwillig retourbeleid

Naast het wettelijke herroepingsrecht van de consument, kent Galaxus alle klanten een aanvullend vrijwillig recht toe om goederen binnen 30 dagen na ontvangst te retourneren. Dit vrijwillige recht op retourneren doet op geen enkele wijze afbreuk aan de wettelijke rechten van de consument, met name het hierboven beschreven wettelijke herroepingsrecht. Het retourneren van goederen op basis van dit vrijwillige recht op retourneren geschiedt op basis van het retourbeleid van Galaxus.

5. Termijnen

De klant wordt met de orderbevestiging op de hoogte gesteld van een voorlopige leveringsdatum, of er wordt contact met de klant opgenomen en een individuele leveringsdatum overeengekomen. Galaxus hecht veel waarde aan het verstrekken van actuele en nauwkeurige informatie over de beschikbaarheid en levertijden van producten in de Online Shop. Vertraging van leveringen kan echter voorkomen, met name als gevolg van productie- of leveringsproblemen. De informatie over de beschikbaarheid en levertermijnen houdt dan ook geen bindende of gegarandeerde verzend- of levertermijn in, tenzij deze uitdrukkelijk als bindende termijn is aangegeven in de verzendopties voor het desbetreffende product.

Of er sprake is van een te late levering wordt bepaald volgens de wettelijke bepalingen. Er kan hoe dan ook pas sprake zijn van te late levering nadat de klant een ingebrekestelling aan Galaxus heeft gestuurd.

6. Levering en verzending

De klant heeft voor de levering van de producten en diensten van Galaxus (in voorkomend geval ook bij het downloaden van digitale inhoud) alle leverings- en afhaalmogelijkheden tot zijn beschikking, die in de Online Shop onder "Levering en Afhaling" worden vermeld.

Indien aan een leveringsoptie kosten zijn verbonden, wordt dit in het besteloverzicht aan de klant meegedeeld.

Indien beschikbaar, kan Galaxus de klant de optie van een toeslag op de verzendkosten bieden, waarbij de CO2-uitstoot (CO2-Footprint) die in de waardeketen (van productie tot levering aan de klant) wordt gegenereerd, geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd door Galaxus. De kosten van een CO2-gecompenseerde verzending bedragen maximaal 5% van de waarde van de goederen in de betreffende bestelling. Indien deze verzendoptie bestaat, wordt dit in het overzicht van de bestelling aan de klant vermeld, samen met de toepasselijke verzendkosten. Galaxus zal de bij de keuze van deze verzendoptie ontstane verzendkosten, voor zover deze de kosten van de goedkoopste standaardverzending te boven gaan, volledig overmaken aan derde leveranciers die hiermee geselecteerde milieuprojecten bevorderen. De kosten van de CO2-gecompenseerde verzending worden alleen gemaakt als er daadwerkelijk een koopcontract wordt gesloten, maar worden niet vergoed als het vrijwillige herroepingsrecht volgens § 4 (4) van deze Algemene Voorwaarden  wordt uitgeoefend of als het wettelijke recht op herroeping wordt uitgeoefend, cf. § 357 (2) zin 2 van het BGB. Galaxus aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de berekening van de CO2-Footprint en de verzendkosten, noch voor aanvullende informatie en verzekeringen die door de betreffende transportdienstverlener of derde partij worden verstrekt.

Het verzendadres van de klant moet in Nederland liggen en gemakkelijk per vrachtwagen bereikbaar zijn. Indien dit niet het geval is, draagt de klant de extra kosten.

Pakketten worden altijd uitsluitend aan de voordeur afgeleverd. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden, worden gewoonlijk op de plaats van gebruik en ten minste tot aan de stoep bij de voordeur bezorgt. In dat geval dient de klant te garanderen dat toegang tot de plaats van gebruik mogelijk is. De klant moet nagaan of het product door de toegang past (bv. trap, deuren enz.). Indien het product niet naar de plaats van gebruik kan worden vervoerd, komen de extra kosten hiervoor voor rekening van de klant.

Indien de klant de bestelde goederen niet in ontvangst neemt op de leveringsdatum, hoewel de leveringsdatum was overeengekomen of aangekondigd met een redelijke kennisgevingstermijn, of indien de levering niet mogelijk is omdat de goederen niet door de toegang passen, draagt de klant de kosten van de mislukte levering.

7. Productafbeeldingen en prijzen

Afbeeldingen van producten in advertenties, brochures, Online Shop, enz. dienen ter illustratie en zijn niet bindend.

Alle in de Online Shop gepubliceerde verkoopprijzen zijn definitieve prijzen, inclusief alle belastingen (met name BTW). Alle extra bestelde diensten waarvoor kosten in rekening worden gebracht, zoals montage, afvoer, enz. worden afzonderlijk vermeld in de winkelmand en op de factuur.

Ondanks grote inspanningen en controles kan het gebeuren dat de prijzen van individuele producten per ongeluk onjuist worden vermeld. Galaxus controleert regelmatig de prijzen in de Online Shop. Indien naar aanleiding van deze controle een fout in de prijsaanduiding blijkt en indien de werkelijke aankoopprijs hoger is dan de in de Online Shop aangeduide koopprijs, wordt de klant daarvan onmiddellijk op de hoogte gesteld. Op voorwaarde dat de overeenkomst op dat moment nog niet is gesloten, kan de klant beslissen of hij de bestelling tegen de correcte koopprijs wil behouden of de bestelling wil herroepen.

De klant wordt erop gewezen dat het, gezien de massa en de snelheid waarmee bestellingen worden verwerkt, niet kan worden uitgesloten dat onjuiste prijsinformatie pas wordt ontdekt nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, d.w.z. na ontvangst van een verzendbevestiging of na levering van de goederen. In dergelijke gevallen behoudt Galaxus zich het onbeperkte recht voor om de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke bepalingen aan te vechten.

8. Betaling en eigendomsvoorbehoud

De klant kan gebruik maken van de betalingsmodaliteiten die in de Online Shop onder "Betalingsmodaliteiten" worden aangeboden.

De goederen blijven eigendom van Galaxus totdat de koopprijs volledig is betaald.

9 Garantie en uitsluiting van aansprakelijkheid

9.1 Basisbepalingen

De klant heeft recht op de wettelijke garantierechten.

Indien de nakoming in de vorm van een vervangende levering heeft plaatsgevonden, is de klant verplicht de oorspronkelijke goederen uiterlijk binnen 30 dagen op kosten van Galaxus aan Galaxus terug te zenden. De gebrekkige goederen moeten worden teruggezonden in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Eventuele vorderingen tot schadevergoeding worden door Galaxus voorbehouden.

In het geval van de aankoop van goederen met digitale elementen, worden de digitale inhoud of diensten niet geleverd door Galaxus, maar door de fabrikant. Galaxus is tegenover de consument daartoe dan ook niet verplicht.

Galaxus is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzettelijk of grof nalatig handelen door Galaxus of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van Galaxus. Bovendien is Galaxus ook aansprakelijk voor nalatig handelen voor zover dit betrekking heeft op een wezenlijke contractuele verplichting, d.w.z. een verplichting waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarbij de klant op de nakoming vertrouwt en mag vertrouwen. De schadevergoeding wegens schending van een wezenlijke contractuele verplichting is beperkt tot de voorzienbare, typisch optredende schade.

In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Galaxus uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van Galaxus is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

Bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van lichamelijk letsel, aantasting van de gezondheid en het leven, in geval van gebreken na toezegging van een gegarandeerde kwaliteit van het betreffende product of in geval van opzettelijk verzwegen gebreken.

De aansprakelijkheid uit hoofde van de Duitse Wet Productaansprakelijkheid (“Produkthaftungsgesetz”) blijft onverlet.

Eventuele fabrieksgaranties zijn uitsluitend onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van de fabrikant en geven geen aanleiding tot enige aanspraak van de klant jegens Galaxus. Dit geldt ook als Galaxus hulp biedt bij de afhandeling van garanties.

9.2 Aanvullende bepalingen voor gebruikte goederen

Reeds afgeprijsde producten die in de Online Shop als "gebruikt + getest", "zo goed als nieuw + getest", of "herzien" (hierna samen genoemd: “gebruikte goederen”) worden aangeduid, kunnen vertonen: gebruikssporen, door vroeger gebruik veroorzaakte vervuiling, kleine gebreken die het normale gebruik niet of slechts in geringe mate beperken, gebreken of functionele beperkingen en soortgelijke beperkingen die typisch zijn voor gebruikte goederen. Deze beperkingen zijn telkens aangegeven in de artikeldetails, zij stemmen dus overeen met de subjectieve eisen in de zin van het garantierecht. De klant dient de artikelgegevens zorgvuldig te controleren alvorens gebruikte goederen te bestellen, om misverstanden te voorkomen

10. Verdere beperkingen van de aansprakelijkheid

De onder deze link beschikbare uitsluiting van aansprakelijkheid is van toepassing.

 

11. Rechtskeuze, forumkeuze en algemene bepalingen

Op de rechtsverhouding tussen Galaxus en de klant is uitsluitend Duits recht van toepassing. Bovendien zijn de dwingende bepalingen van het recht van het land waar de klant zijn gewone verblijfplaats heeft van toepassing indien de klant een koopovereenkomst sluit die niet aan zijn beroeps- of handelsactiviteit kan worden toegeschreven (consumentenovereenkomst).

Overeengekomen is de niet-exclusieve jurisdictie van de gerechten in Hamburg. Dat betekent, dat u vorderingen in verband met deze Algemene Voorwaarden die voortvloeien uit consumentenbeschermende normen, ter keuze kunt indienen zowel in Duitsland als in de EU-lidstaat, waar u woont. 

Indien de klant handelt vanuit zijn beroep, of een publiekrechtelijke rechtspersoon is, is de rechtbank in Hamburg, Duitsland, de (ook internationaal) bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien. Galaxus heeft echter ook het recht een rechtsvordering in te stellen bij de algemene bevoegde rechtbank van de klant. Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumentenzaken.

De eventuele nietigheid van individuele bepalingen van de overeenkomst heeft geen gevolgen voor het overige deel van de overeenkomst.

Indien deze Algemene Voorwaarden door de klant worden geschonden en indien Galaxus hiertegen niet onmiddellijk optreedt, houdt dit in geen enkel opzicht een verklaring van afstand in, maar hoogstens een gebaar van goede wil. Galaxus blijft dus gerechtigd om al haar rechten ten aanzien van de klant uit te oefenen in geval van een nieuwe inbreuk.